มหัศจรรย์...คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 10,900.-
-ดินแดนสีชมพู ซากุระสวนผิงป้า -ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด เมืองซิงอี้ -สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาซีซาน

โปรแกรมเดินทาง (4 วัน 3 คืน)

 • วันที่1
  กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • 18.20 น.
   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming Airlines (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ทุกท่าน
  • 21.25 น.
   ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 20 นาที+)
 • วันที่2
  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง • กุ้ยโจว • เมืองซิงอี้ • ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) • ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด • เมืองอันชุน
  • 00.50 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระและนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  • ที่พัก
   โรงแรม HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • ออกเดินทางไปยังเขตมณฑลกุ้ยโจว อันมีเมืองกุ้ยหยางเป็นเมืองหลวงของมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ขนาด 1 ใน 3 ของประเทศไทยคือประมาณ 176,167 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งมณฑลราว 40 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น สภาพภูมิประเทศเป็นแบบเทือกเขาสูง โดยเฉพาะด้านตะวันตก ส่วนด้านตะวันออกและใต้พื้นที่ค่อนข้างราบ พื้นที่สูงเฉลี่ย 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 14 -16 องศาเซลเซียส เย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางไปยังซิงอี้ (ระยะทางประมาณ 297 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) เมืองเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว อาณาเขตติดต่อกับมณฑลยูนนาน เมืองซิงอี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมี การคมนาคมที่สะดวกสบาย และยังเป็นเมืองที่พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและธรณีวิทยาอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา
  • เที่ยง
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านชม ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่) หรือชื่อที่ชาวจีนเรียกคือว่านเฟิงหลิน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่ง บริเวณนี้ เมื่อหลายล้านปีก่อนเคยอยู่ใต้ท้องมหาสมุทร การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้น้ำเหือดหายไป เนินเขาหินปูนกว่าหมื่นลูกที่เคยอยู่ใต้น้ำได้ย้ายขึ้นมาเรียงรายยาวสุดลูกหูลูกตา ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพัน ๆ ตารางกิโลเมตร กลายเป็นทัศนียภาพราวกับภาพวาดสีน้ำของจีนสมัยโบราณ ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่พร้อมชมวิวธรรมชาติโดยรอบแบบพาโนรามาจากมุมสูง เห็นเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนไม่มีจุดสิ้นสุด รวมทั้งหมู่บ้านและสายน้ำที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว
  • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบหมื่นยอด นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด หรือ ว่านเฟิงหู สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่ถูกรายล้อมไปด้วยวิวภูเขาหมื่นยอด ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รับการพัฒนาหลังจากเขื่อน Tianshengqiao แล้วเสร็จ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้พบกับปราสาทลึกลับกลางน้ำ ที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่าชื่อ Xingyi Castle ปราสาทจำลองที่สร้างขึ้นมาบนเกาะลอยกลางน้ำ มีทางเชื่อมเล็ก ๆ ทอดตัวมายัง อาคารแห่งนี้แต่เดิมเป็นบ่อนแต่ถูกรัฐบาลปิดระงับ ปัจจุบันจึงมี โปรเจ็คปรับปรุงเป็นที่พักเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวในอนาคต มองดูแล้วปราสาทแห่งนี้เหมือนปราสาทดิสนีย์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา สวยงามเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันชุน (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก
   โรงแรม LAN BO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่3
  เมืองอันชุน • สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) • คุนหมิง
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
  • นำท่านชมความงดงามเหนือคำบรรยายในฤดูใบไม้ผลิ ณ สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตแตอรี่) ที่นี่มีพื้นที่ครอบคลุมถึงสองเมือง คือเมืองอันชุนและเมืองกุ้ยหยาง เกลียวคลื่นสีชมพูขาวของซากุระกว่า 5 แสนต้น บนพื้นที่กว่า 6,000 ไร่นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพราะที่นี่อยู่ในเขตพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 และยังมีพันธุ์ไม้อื่น ๆ อีกกว่า 10 ชนิด เช่น ต้นหอมหมื่นลี้, ต้นเมเปิ้ลแดง, ต้นการบูร, ต้นซีดาร์, ต้นแมกโนเลีย เพาะปลูกชามากกว่า 2,000 ไร่ และต้นพีชอีกกว่า 3,000 ไร่ โดยทั้งหมดแล้วกินพื้นที่กว่า 24,000 ไร่ รายรอบอยู่ทั่วบริเวณชายฝั่ง “ทะเลสาบหงเฟิง” ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งที่ราบสูง” สีน้ำเงินของทะเลสาบตัดกับสีชมพูขาวของดอกซากุระ เกิดเป็นภาพทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกราวกับสวรรค์บนดิน มีผู้คนจำนวนมากที่ได้เห็นภาพยังเข้าใจผิดว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีอยู่จริง
  • **ดอกซากุระที่นี่แบ่งออกเป็นเป็นพันธุ์ที่ออกดอกตอนต้นเป็นดอกสีขาวอมชมพู และตอนปลายเป็นดอกสีชมพูเข้ม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี โดยปกติแล้วซากุระในกุ้ยโจวจะผลิบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้การผลิบานของดอกซากุระมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี กรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานหรือหมดฤดูกาลก่อนกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทนได้**
  • เที่ยง
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้น
   นำท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นนครระดับจังหวัด ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงจึงได้สมญานามว่าเป็น เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร
  • ที่พัก
   โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่4
  ร้านบัวหิมะ • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่ •ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
  • นำท่านแวะชอปปิง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้านขนาดแท้ของชาวจีน
  • จากนั้น
   นำท่านชม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองคุนหมิงประมาณ 28 กิโลเมตร มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี เขาซีซานแห่งนี้ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของตัวนครคุนหมิง เบื้องล่างและทะเลสาบเตียนฉืออันกว้างใหญ่สุดสายตา ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" เรียกได้ว่าเป็นวิวทองคำเลยก็ว่าได้ สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหล่เขา ไฮไลท์สำคัญ!! การลอดซุ้มประตูมังกรหลงเหมินซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความมงคล ผู้ใดได้ลอดจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี เจริญรุ่งเรือง ค้าขายมีกำไร ทรัพย์สินเพิ่มพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา
  • บนเขาซีซาน มีจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 จุด ที่หากใครมาแล้ว ไม่ได้สักการะขอพรถือว่ามาไม่ถึง ได้แก่ จุดที่หนึ่ง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ วิธีการขอพรคือเอามือไปจับก้อนทองแล้วอธิษฐาน จากนั้น กวักนำมาใส่กระเป๋าเงินของเรา เชื่อว่าจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไม่ขาดสาย จุดที่สอง ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และ รูปปั้นงูพันเต่า หรือ ศาลเจ้าพ่อเสือ สักการะองค์เทพเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และอย่าลืมอธิษฐานขอพรรูปปั้นงูพันเต่าคือให้ลูบหัวเต่าและตัวงูที่พันอยู่โดยรอบ เชื่อว่าจะทำให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรง จุดที่สาม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญญู มีเรื่องเล่าว่า วัวตัวนี้ใช้เขาเจาะหน้าผาตรงหินนี้จนน้ำไหลออกมาเป็นบ่อเล็ก ๆ ให้เจ้าของได้กิน เป็นการสั่งสอนมนุษย์ว่าอย่าฆ่าสัตว์เพราะเขามีความกตัญญูต่อเจ้าของอย่างมาก จุดที่สี่ ศาลเจ้าแม่กวนอิมส่งลูก คู่รักที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตร นิยมมาอธิษฐานขอบุตร จุดที่ห้า ซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน หรือ ศาลเจ้ามังกร เพื่ออธิษฐานขอโชคลาภ วาสนา เหลือกินเหลือใช้ วิธีการคือใช้มือข้างหนึ่งลูบแก้วมังกรที่อยู่กลางซุ้มประตูและอีกมือหนึ่งลูบหัวปลาที่แกะสลักอยู่ข้าง ๆ และขอพร จากนั้นไปไหว้ศาลเจ้ากุยซิน ข้าง ๆ ซึ่งเป็นเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่อง การเรียน การสอบจะดี เหมือนในสมัยก่อนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • เที่ยง
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน
  • จากนั้น
   นำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดี ๆ จะมี นักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดับไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่างมากในช่วงค่ำ เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด
  • และบริเวณนั้นเองเป็นย่านถนนการค้าที่เก่าแก่และคึกคักที่สุดของนครคุนหมิง ย่านถนนคนเดินจินปี้ลู่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชอปปิงสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ สินค้าแฟชั่นวัยรุ่นร้านอาหารเครื่องดื่ม ขนม ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม และยังมีสิ่งอำนวย ความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นแล้วท่านยังสามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวย ๆ จากตึกอาคารแบบสมัยเก่า ซุ้มประตูโบราณที่ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมของจีนที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วไปทั้งถนนอีกด้วยได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  • 17.20 น.
   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming Airlines (KY) เที่ยวบินที่ KY8369 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
  • 18.40 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร (4 วัน 3 คืน)

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1---
2
3
4-

โรงแรมที่พัก (4 วัน 3 คืน)

วันที่โรงแรมคะแนนที่พัก
1โรงแรม HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2โรงแรม LAN BO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

พีเรียดเดินทาง (16 พีเรียด)

วันเดินทางราคาเริ่มต้น
มีนาคม 2020
6-9 มี.ค.10,900
7-10 มี.ค.10,900
11-14 มี.ค.12,900
12-15 มี.ค.13,900
13-16 มี.ค.13,900
14-17 มี.ค.12,900
19-22 มี.ค.13,900
20-23 มี.ค.13,900
21-24 มี.ค.12,900
25-28 มี.ค.12,900
26-29 มี.ค.13,900
27-30 มี.ค.13,900
28-31 มี.ค.12,900
เมษายน 2020
2-5 เม.ย.13,900
3-6 เม.ย.14,900
4-7 เม.ย.14,900

เงื่อนไข/หมายเหตุ

** นโยบายเพื่อร่วมส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง คือร้านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องชำระค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง **

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของอาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจำแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1ใบ)
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )
** ในกรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน**
- ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ ท่านละ 2,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,000 บาท
- (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันทำการก่อนวันยื่นจริง ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท / ท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระเต็มจำนวน)
ส่วนที่เหลือพร้อมค่าวีซ่าชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป-ลูกค้าทั่วไป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป-เอเจนซี่) :
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลรี่ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เนื่องจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้น เนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป : เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สแกนหน้าพาสปอร์ต สีที่ชัดเจน หรือถ่ายจากมือถือ แบบเต็มหน้าคู่ตามตัวอย่าง จะต้องเห็นรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ไม่ตกขอบเล่ม ไม่ดำ ไม่เบลอ และห้ามขีดเขียนลงบนหน้าหนังสือเดินทางและรูปถ่ายโดยเด็ดขาด (หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม (ต้องไม่มีการชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม้, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์**
 กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด
3. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว
• หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น
• หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 50,000 บาท
• สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
**กรณี สาวประเภทสอง ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต**
**กรณี ดารา และนักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียก ต้องมา**
4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย / ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า
** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันทำการ
ใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสำหรับยื่นวีซ่า**
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบใน การอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี้
ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย
7. สำหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย / ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรีย

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... SURNAME......................................................................
โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................อีเมล.................................................................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า
 จดทะเบียน  ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.......................................................................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว เมือง........................................................
เมื่อวันที่.................เดือน.................................ปี........................... ถึง วันที่....................เดือน................................ปี..........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................
เมื่อวันที่....................เดือน................................ปี............................ ถึง วันที่..................เดือน...............................ปี...........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
• ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
• ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพันธ์............................
หมายเหตุ
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดทำความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888