มหัศจรรย์...คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน 5 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์...คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,900.-
-แช๊ะภาพทุ่งดอกมัสตาร์ดโหลวผิง -นั่งกระเช้าชมวิว ภูเขาหิมะเจียงจื่อ -ตระการตาวิวแผ่นดินสีแดงตงชวน -ชมซากุระ ณ หยวนทงซาน

โปรแกรมเดินทาง (5 วัน 4 คืน)

 • วันที่1
  กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • 18.20 น.
   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาท์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming Airlines (KY)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและการเช็คอินแก่ทุกท่าน
  • 21.25 น.
   ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน KY 8370 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 20 นาที+) ** เฉพาะพีเรียด 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563 (BUS2) สายการบิน China Eastern Airlines ไฟลท์บิน MU5078 19.55-00.05 **
 • วันที่2
  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • คุนหมิง • โหลวผิง • ทุ่งดอกมัสตาร์ด • จุดชมวิวยอดเขาไก่ทอง • น้ำตกเก้ามังกร (รวมรถกระเช้า)
  • 00.50 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) รับกระเป๋าสัมภาระและนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  • ที่พัก
   โรงแรม HUI SHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • จากนั้น
   เดินทางไปยัง โหลวผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านสู่จุดหมาย ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด อันครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่ ที่นี่เป็นเมืองขนาดเล็กในมณฑลยูนนานอยู่ห่างออกไปจากเมืองคุนหมิง ประมาณ 228 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือ มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของกุ้ยโจว เป็นถิ่น ฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋,ม้งและปู้อี โหลวผิงเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทุกมุมโลกให้เดินทางมาพบกับทุ่งสีทองระรานตาของดอกมัสตาร์ดหรือเรดซีส ทุกคนมุ่งหน้ามาเพื่อเก็บภาพความประทับใจนี้ เพราะทราบกันดีว่าในหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ให้ท่านได้ซึมซาบความสวยงามที่ล้อมรอบอยู่สุดสายตา นำท่านสู่ จุดชมวิวยอดเขาไก่ทอง Top view ที่มองเห็นอุทยานเขาหมื่นยอด เป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูป ที่ดีที่สุด ท่ามกลางหุบเขาในบรรยากาศของชนบทอันสดชื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนตามเมืองใหญ่มักจะมาเยี่ยมเยือน ชาวบ้านส่วนมากจะมีอาชีพเกี่ยวข้องกับดอกไม้เสมอ ท่านสามารถช่วยอุดหนุนสินค้าพื้นบ้าน เล็กๆ น้อยๆ ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไป ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเกี่ยวของกับดอกไม้ชนิดนี้
  • เที่ยง
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้น
   นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเก้ามังกร หรือ น้ำตกจิ่วหลง (รวมรถกระเช้า) ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขาของอำเภอโหลวผิง เมืองฉวี่จิ้ง มณฑลยูนนาน นับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดติด 1 ใน 6 แห่งของจีน โดยการจัดอันดับของ China National Geography Magazine น้ำตกแห่งนี้มีปริมาณการไหลของน้ำโดยเฉลี่ย 18.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนที่กว้างที่สุด 112 เมตร สูง 56 เมตร ความยาวของน้ำตกโดยประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกิดชั้นน้ำตกลดหลั่นกว่า 10 ชั้นและสูงต่ำกว้างแคบต่างกัน ระหว่างชั้นมีแอ่งน้ำตื้นลึกหลายระดับ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 น้ำตกหลัก ได้แก่ น้ำตกมังกร น้ำตกคนรัก และน้ำตกสีขาว ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศอันชุ่มฉ่ำอย่างเต็มอิ่มตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก เพลินเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้าง
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  • ที่พัก
   โรงแรม BOSHENG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่3
  ตงชวน • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวนหรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่า แผ่นดินสีแดง อยู่ทางตอนเหนือของนครคุนหมิง มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสีสันสดใสน่าสนใจ ระหว่างทางนำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอเบอรี่ ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ รสชาติหวานฉ่ำ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมถึงยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ท่านสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของฝาก (ราคาประมาณ 40 หยวนต่อกิโลกรัม)
  • (การเยี่ยมชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้นๆ กรณีที่ผลสตอเบอรี่ไม่สามารถเก็บได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องจากไร่สตอเบอรี่แห่งนี้ไม่มีค่าเข้า และงดการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการดังกล่าว )
  • เที่ยง
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้น
   นำท่านชมแผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน ที่นี่มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไม้และพืชผักตามแปลงต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต หลากหลายสี ตัดกับดินสีแดงซึ่งเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่น ๆ ในเนื้อดิน จึงได้รับการขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี เกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศเมื่อมาเยือน ( ทิวทัศน์เป็นไปตามสภาพอากาศและช่วงเวลาเพาะปลูก) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง
  • ที่พัก
   โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่4
  ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) • คุนหมิง
  • เช้า
   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
  • จากนั้น
   นำท่านสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) เขตปกครองตนเองลู่ชวั่น เป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองคุนหมิงมากที่สุด มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,223 เมตร ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที) ถึงสถานีกระเช้านำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ด้านบนของภูเขาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ ในช่วงหน้าหนาว ระหว่างทางเดินจะได้พบกับพืชพรรณตามฤดูกาล น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็งพาดผ่านหินผาสูงสวยงามแปลกตา ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างเต็มอิ่ม ในแต่ละช่วงฤดูกาลที่นี่จะมีทิวทัศน์ที่น่าทึ่งแตกต่างกันไป ภูเขาหิมะแห่งนี้เที่ยวได้ตลอดปี และแต่ช่วงเวลาที่มาก็จะได้เห็นทัศนียภาพที่แตกต่างกัน สีของภูเขาจะเป็นสีเขียวในฤดูใบไม้ผลิ สีน้ำเงินในฤดูร้อน สีทองในฤดูใบไม้ร่วง และขาวนวลในฤดูหนาว
  • พฤศจิกายน-มีนาคม:ฤดูใบไม้ร่วง เข้าฤดูหนาว ถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ภูเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะบนยอดเขา ธารน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งตามแง่งผาดูสวยงามแปลกตา เมษายน-ตุลาคม: ฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ชมดอกอาซาเลียหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า กุหลาบพันปี และดอกไม้นานาพรรรณ จะบานสะพรั่งนับไม่ถ้วน ทุ่งหญ้า เขียวขจีทั่วทั้งภูเขา
  • เที่ยง
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางไปยังนครคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และ กวางโจว ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นนครระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงจึงได้สมญานามว่าเป็นนครแห่งฤดูใบไม้ผลิ
  • ค่ำ
   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร
  • ที่พัก
   โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • วันที่5
  ร้านบัวหิมะ • วัดหยวนทง • ชมซากุระหยวนทงซาน • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่ • ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
  • เช้า
   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
  • นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆเป็นของฝาก
  • จากนั้น
   นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยหูซาน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีน เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของทิเบต
  • นำท่านชมสวนซากุระ ตั้งอยู่บริเวณภูเขาหยวนทง ด้านหลังวัดหยวนทง ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากุระแต่เดิมเคยเป็นสวนสัตว์ เป็นจุดชมซากุระขึ้นชื่อของเมืองคุนหมิง ซากุระที่นี่ สายพันธุ์ ดอกจะเป็นสีชมพูสด ถึงเวลาออกดอกบานเต็มที่ ทั้งพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยสีชมพูสดทั้งภูเขาสวยงามเป็นอย่างยิ่ง **ทัศนียภาพและการเบ่งบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและไม่สามารถควบคุมได้ กรณีดอกไม้ยังไม่บานหรือร่วงโรยเร็วหรือช้ากว่ากำหนด ขอสงวนสิทธิ์งดทดแทนโปรแกรมอื่น**
  • เที่ยง
   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน
  • จากนั้นนำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดีๆ จะมี นักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้ สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูในช่วงค่ำเพราะจะเป็นไฟประดับอย่างงดงาม เป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดข้ามไปอีกฝั่งจะเป็นถนนคนเดิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ถนนคนเดินจินปี้ลู่ เพลินเพลินช้อปปิงสินค้ามากมาย ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ ร้านอาหาร เครื่อมดื่ม ขนม ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  • 17.20 น.
   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming Airlines (KY) เที่ยวบินที่ KY8369 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
  • 18.40 น.
   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร (5 วัน 4 คืน)

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1---
2
3
4
5-

โรงแรมที่พัก (5 วัน 4 คืน)

วันที่โรงแรมคะแนนที่พัก
1โรงแรม HUI SHANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2โรงแรม BOSHENG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4โรงแรม PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

พีเรียดเดินทาง (8 พีเรียด)

วันเดินทางราคาเริ่มต้น
มีนาคม 2020
4-8 มี.ค.14,900
5-9 มี.ค.14,900
6-10 มี.ค.14,900
7-11 มี.ค.13,900
11-15 มี.ค.14,900
12-16 มี.ค.14,900
13-17 มี.ค.14,900
14-18 มี.ค.14,900

เงื่อนไข/หมายเหตุ

** นโยบายเพื่อร่วมส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง คือร้านผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ของทางบริษัทฯ หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องชำระค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 3,500 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง **

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของอาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจำแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1ใบ)
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )
**กรณีมีวีซ่าอยู่แล้ว , เลื่อน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่า และไม่สามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ในการเดินทางครั้งอื่นๆได้ในทุกกรณี**
** กรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน** (Update 12/12/2562)
- ไม่รวมชำระเพิ่มส่วนต่างค่าธรรมเนียมยื่นและดำเนินการ แบบปกติ 4 วันทำการ ท่านละ 1,000 บาท
- ไม่รวมชำระเพิ่มส่วนต่างค่าธรรมเนียมยื่นและดำเนินการ แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 2,000 บาท
(โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันทำการก่อนวันยื่นจริง ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,000 บาท/ท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระเต็มจำนวน)
ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป-ลูกค้าทั่วไป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป-เอเจนซี่) :
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย :
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา ร้านผ้าไหม ร้านหยกหรือจิวเวลรี่ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เนื่องจากการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่งที่ระบุในโปรแกรมข้างต้นหรือทั้งหมด ย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้น เนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่านนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป : เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สแกนหน้าพาสปอร์ต สีที่ชัดเจน หรือถ่ายจากมือถือ แบบเต็มหน้าคู่ตามตัวอย่าง จะต้องเห็นรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน ไม่ตกขอบเล่ม ไม่ดำ ไม่เบลอ และห้ามขีดเขียนลงบนหน้าหนังสือเดินทางและรูปถ่ายโดยเด็ดขาด (หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว : เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม (ต้องไม่มีการชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
 รูปถ่าย รูปสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน เห็นใบหู คิ้ว ไม่ยิ้มเห็นฟัน เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามสวมใส่เครื่องประดับใด ๆ เสื้อต้องเป็นสีเข้ม เป็นชุดสุภาพ ห้ามใส่เสื้อแขนกุด, เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา, เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม้, ชุดหน่วยงานราชการ, ชุดครุย **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ห้ามถ่ายรูปเองและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์**
 กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดาออกให้โดยเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทราบสำหรับการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน
1. สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
2. วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด
3. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าเดี่ยว สาวประเภทสอง ดารา นักข่าว
• หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น
• หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 50,000 บาท
• สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
**กรณี สาวประเภทสอง ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต**
**กรณี ดารา และนักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียก ต้องมา**
4. เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า
ใบเปลี่ยนสัญชาติ / PASSPORT จีนเล่มเก่า / PASSPORT ไทยเล่มเก่า ที่มีวีซ่าจีนในเล่ม / ใบถิ่นที่อยู่ / เอกสารอื่น ๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย / ในกรณีที่เอกสารหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า
** กรณีบุคคลที่เกิด จีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายื่นแค่ 4 วันทำการ
ใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณา โปรดเผื่อเวลาสำหรับยื่นวีซ่า**
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า - ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
6. ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ โดยมีประเทศดังนี้
ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย
7. สำหรับท่านที่เคยเดินทางไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว
อิสราเอล / อัฟกานิสถาน / ปากีสถาน / อุซเบกิสถาน / ทาจิกิสถาน / เติร์กเมนิสถาน / คาซัคสถาน / อิรัก / อิหร่าน / อียิปต์ / ซีเรีย / ซาอุดิอาระเบีย / เลบานอน / อินเดีย / ศรีลังกา / ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / ตุรกี / เยเมน / โอมาน / จอร์แดน / โซมาเรีย

แบบฟอร์มกรอกเอกสารเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS / MRS. / MR.) NAME ................................................................... SURNAME......................................................................
โทรศัพท์มือถือของตนเองที่ติดต่อได้...........................................................อีเมล.................................................................................
(กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า
 จดทะเบียน  ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.......................................................................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ....................................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร......................................
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคย เดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว เมือง........................................................
เมื่อวันที่.................เดือน.................................ปี........................... ถึง วันที่....................เดือน................................ปี..........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................
เมื่อวันที่....................เดือน................................ปี............................ ถึง วันที่..................เดือน...............................ปี...........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
• ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
• ( MISS / MRS. / MR.) NAME - SURNAME........................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ......................................................................... อาชีพ......................................................................................
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...................................................เบอร์........................................ความสัมพันธ์............................
หมายเหตุ
** หากเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดทำความระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450888